Hlavní stranaObchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Student-eShop.cz s.r.o.

Dukelská 188/41
35801 Kraslice
IČ: 01613396
DIČ: CZ01713396
 
platné od 5.2.2017.

I.
Základní ustanovení
Provozovatel e-shopu na webových stránkách www.student-eshop.cz a www.student-eshop.sk je obchodní společnost Student-eShop.cz s.r.o., se sídlem Kraslice, Dukelská 188/41, IČ 01713396, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Plzni, oddíl C, vložka 28750 (dále již jen jako „provozovatel“).
Předmětem podnikání provozovatele je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod atd.
Kontaktní údaje provozovatele: adresa pro doručování – Student-eShop.cz s.r.o., Dukelská 188/41, 35801 Kraslice, email – info@student-eshop.cz.

 
II.
Obchodní podmínky (dále již jen jako „podmínky“) se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu provozovatele na adrese www.student-eshop.cz nebo www.student-eshop.sk.
Veškeré smluvní vztahy uzavřené prostřednictvím uvedených webových stránek jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba konající právní úkon nikoli v důsledku svého podnikání, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014. 


III.
Smluvní strany
Prodávající je současně provozovatel e-shopu, tedy obchodní společnost Student-eShop.cz s.r.o. (dále již jen jako „prodávající“).
Kupující je fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky a zboží nabízené na e-shopu prodávajícího (dále již jen jako „kupující“).
Kupující uskutečněním objednávky či uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím eshopu výslovně prohlašuje, že souhlasí s uskutečněním objednávky a uzavřením kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku.

 
IV. 
Objednávka
1) Koupě zboží se realizuje prostřednictvím objednávky, kdy jen řádně vyplněná objednávka obsahující všechny předepsané údaje je považována za platnou. Řádně vyplněná objednávka podaná prostřednictvím internetového obchodu je objednávkou závaznou a zboží bude doručeno za cenu aktuální v době uskutečnění objednávky.
 
2) Prodávající neručí za omyly kupujícího uvedené v jeho objednávce.
 
3) Uvede-li kupující k objednávce doprovodný text, nemusí ho prodávající brát na zřetel. Podstatné pro uskutečnění koupě zboží je objednací číslo či jiný specifický symbol identifikující zboží a řádně vyplněné předepsané údaje.
 
4) Kupující potvrzením a odesláním závazné objednávky prohlašuje, že se podrobně seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, stejně tak souhlasí s užitím prostředků komunikace na dálku.
 
5) Kupující potvrzením a odesláním objednávky akceptuje výši objednaného zboží, způsob a cenu jeho dodání a platební podmínky, za kterých bude cena zboží a dopravy uhrazena.
 
6) Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím autorizaci objednávky. Podáním objednávky je považováno za podání návrhu kupní smlouvy. Doručením potvrzení o doručené objednávce ze strany prodávajícího kupujícímu je považováno za uzavření kupní smlouvy a tímto vznikají mezi stranami vzájemné práva a povinnosti. Místem doručení je považována adresa, která je uvedená kupujícím v objednávce. Převzetím zboží a plnou úhradou kupní ceny přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.  
 
7) Objednávky jsou prodávajícím vyřizovány toliko v pracovních dnech od 7:00 hod. do 10:30 hod.
 

V.
Předmět objednávky
1) Předmětem objednávky může být jen zboží, které je nabízeno v rámci e-shopu, a to ve variantách či provedeních, které jsou nabízeny.
 
2) Prodávající se zavazuje objednané zboží dodat kupujícímu bez vad, a to v souladu s právními normami platnými na území České republiky.
 
3) K dodávanému zboží musí být prodávajícím přiložen český návod k použití či k montáži.
 
4) Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v případě, kdy kupující odmítne převzít dodávané zboží a uhradit kupní cenu. V případě, kdy kupující odmítne převzít zboží  má prodávající nárok na náhradu škody vzniklou tímto nepřevzetím.
 
5) Kupující bere na vědomí, že při uskutečnění objednávky je mu sdělen prodávajícím jen orientační termín dodání zboží. Obvyklý termín dodání činí 1-25 pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy. Dodací doba je závislá na aktuální skladové dostupnosti zboží či na vlastním doručování prostřednictvím oficiálního doručovatele. Doba dodání je taktéž závislá na kupujícím zvoleném způsobu doručování.
 
6) Objednávku lze zrušit před jejím vyřízením ze strany prodávajícího. V případě, že objednávka nebude zrušena do doby jejího vyřízení a bude na základě závazné objednávky expedováno, budou veškeré náklady na případné storno objednávky či její zrušení vymáhány po kupujícím, a to včetně případné kupní ceny. Storno objednávky lze učinit jen emailem na adrese info@student-eshop.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést do předmětu emailu slovo „STORNO“. V těle emailu musí být zřetelně označeno Jméno kupujícího a číslo objednávky.
 
7) Objednávka bude po uzavření archivována v databázi prodávajícího, a to za účelem zkvalitnění služeb a pro případné reklamační řízení a uplatnění vad v době záruky.
 

VI.
Závazky stran
1) Prodávající se zavazuje dodat zboží dle těchto obchodních podmínek řádně za cenu, která byla aktuální v době uzavření kupní smlouvy, a to formou dodání, kterou si kupující v závazné objednávce zvolil.
 
2) Kupující je povinen uvést v objednávce veškeré podstatné údaje, zejména správnou a úplnou poštovní doručovací adresu, na kterou má být zboží odesláno či doručeno. Prodávající má nárok na náhradu škody způsobenou mu tím, že dodával zboží na kupujícím chybně uvedenou doručovací adresu.
 
3) Kupující se zavazuje uhradit cenu, za kterou je zboží dodáno a s jejíž konečnou výši se seznámil před odesláním objednávky prodávajícímu.
 
4) Prodávající si vyhrazuje právo zaslání daňového dokladu až po přijetí celé částky za objednávku. Do té doby bude kupujícímu k dispozici pouze zálohová faktura. 
 

VII.
Cena
1) Cenou se rozumí katalogová cena uvedená v e-shopu pro každý druh zboží. Prodávající je plátcem DPH. Pokud není uvedeno jinak, cena u zboží je uváděná bez poštovného a balného, které je uvedeno zvlášť.
 
2) S konečnou cenou, poštovného a balného, se kupující seznámí před odesláním závazné objednávky a jejím odesláním kupující stvrzuje, že s ní souhlasí a zavazuje se ji jako takovou uhradit.
 
3) Platební podmínky, resp. způsob úhrady kupní ceny lze zvolit v průběhu uskutečnění objednávky, a to mezi následujícími způsoby:
 
a) Bankovní převod: při výběru této možnosti kupující obdrží po uzavření kupní smlouvy email s číslem bankovního účtu prodávajícího vč. variabilního symbolu a částkou kupní ceny. Zboží bude expedováno po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. V případě shodné banky (Fio Banka a.s.) lze očekávat připsání částky kupní ceny ihned, u ostatních bank kupující musí počítat s delším připsáním.
 
b) Dobírka: předmět objednávky bude zaslán na adresu kupujícího a při převzetí bude zboží uhrazeno. Cena dobírky zde (bude připočítána k ceně zásilky).
 
c) Platba platební kartou: platba debetní kartou proběhne ihned po zadání potřebných údajů. Prodávající umožňuje platbu kartami VISA a MasterCard. 
 
4) Při platbě platební kartou využívá prodávajícího moderního systému prověřené platební brány s 3-D secure, která je podporovaná karetní asociací. Všechny interní informace jsou důsledně šifrovány.
 

VIII.
Dodací podmínky
1) Dodání zboží je možné nejen na území České republiky, ale i do zahraničí.  
 
2) Obvyklý termín dodání činí 1-25 pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy. Dodací doba je závislá na aktuální skladové dostupnosti zboží či na vlastním doručování prostřednictvím oficiálního doručovatele. Doba dodání je taktéž závislá na kupujícím zvoleném způsobu doručování.
 
3) Dodání zboží se uskutečňuje prostřednictvím poskytovatele poštovních a zásilkových služeb – Česká pošta s.p., Zásilkovna s.r.o., IN TIME SPEDICE, spol. s r.o. (dále jen jako „dopravce“).
 
4) Kupující si může zvolit následující způsoby doručování, a to vždy v závislosti na druh předmětu objednávky:
Cena a způsob doručení zde.

6) Kupující je povinen převzít zásilku, řádně zkontrolovat neporušenost obalu, počet a druh dodaného zboží a je povinen oznámit jakékoli zjevné vady neprodleně provozovateli internetového obchodu. V případě shledání vad obalu zboží v důsledku jeho přepravy prodávající doporučuje kupujícímu odmítnout jeho převzetí.
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že dodávka zboží byla řádná a úplná, na další pozdější reklamaci z důvodu porušenosti obalu či neúplnosti dodávky nebude brán zřetel.


IX.
Odstoupení od smlouvy
A) Odstoupení od smlouvy kupujícím:
1) Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, vyjma zboží upraveného dle přání kupujícího. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to neponičené, nepoškozené a na vlastní náklady. Nedošlo-li k dodávce zboží, pak je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit do 2 měsíců ode dne jejího uzavření. Kupující bere na vědomí, že v těchto lhůtách musí být doručeno nejen zboží, ale především písemné odstoupení kupujícího.
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že bere na vědomí, že v případě využití práva na odstoupení, musí vrátit zboží v uvedené lhůtě prodávajícímu, avšak zboží, které bude posláno prodávajícímu na dobírku, nebude převzato.
Částka odpovídající kupní ceny po odečtení případných nákladů při poškozeném zboží apod. bude vrácena kupujícímu do 14 dní ode dne vrácení zboží.
 
2) Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, veškeré náklady s vrácením zboží nese kupující. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení vráceného zboží. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí mu prodávající náklady na dodání odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 
3) V případě, že zboží již není vyráběno či do České republiky dováženo, dále když se podstatnou měrou změní kupní cena nebo zboží není k dispozici po dobu delší, než je standardní doba pro dodání, bude kupující o této skutečnosti ze strany prodávajícího informován s návrhem jiného řešení, vč. možného odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky).
 
B) Odstoupení od smlouvy prodávajícím:
1) Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy kupující odmítne dodané zboží převzít či v případě, kdy je v prodlení s úhradou kupní ceny po dobu delší jak 7 dní.

Formulář pro odstoupení od smlouvy zde.

 
X.
Záruka  a reklamace – odpovědnost za vady
1) Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží dopravcem toto zboží prohlédnout a zjištěné vady oznámit bezodkladně prodávajícímu či vady týkající se neúplnosti dodávky či vady mající svůj původ v přepravě zboží, neprodleně oznámit dopravci a popř. vrátit jej zpět dopravci.
 
2) Záruka je poskytována pro spotřebitele na dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží, vyjma druhů zboží zákonem vyjmenovaných s jinou dobou záruky. Pro osoby podnikatele je sjednána záruka po dobu 1 roku od takového převzetí zboží.
 
3) Reklamace vad je možná písemně na adrese sídla prodávajícího. O reklamaci rozhodne prodávající či jím pověřený pracovník dle složitosti do 30 pracovních dnů v souladu se zák. č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, v pl. znění. Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, musí být reklamace vč. odstranění vady vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

4) Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení zde.
 
5) Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo reklamace uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Je-li zboží k reklamaci zasíláno, prodávající je povinen potvrzení o uplatněné reklamaci zaslat kupujícímu do 5 pracovních dní od přijetí zboží. Reklamované zboží se zasílá dle obecných zásad pro zasílání objednaného zboží s tím, že náklady odeslání zpět kupujícímu hradí prodávající.  
 
6) Reklamaci, resp. zboží určené k uplatnění práv z reklamace, doručuje kupující na svůj náklad prodávajícímu.
 
7) Nárok na uplatnění práva reklamace zaniká v případě, kdy kupující porušil své povinnosti při přejímce zboží dle odst. 1), dále toto právo zaniká porušením ochranných pečetí nebo nálepek, pokud na zboží jsou, dále neodbornou montáží, zacházením, obsluhou či použitím, které je v rozporu s návodem na použití či montáž, dále používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití, dále poškozením zboží nadměrným zatěžováním zejména nad rámec maximální hmotnosti uváděné v návodu či příručce.
 
8) V případě nedůvodné reklamace je reklamace prodávajícím odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady nebo je oprava zboží kupujícímu účtována, avšak o tom musí být kupující předem vyrozuměn a musí s provedením takové opravy souhlasit. V případě oprávněné reklamace se zboží vrací zpět kupujícímu na náklady prodávajícího.
 

XI.
Ochrana osobních údajů
1) Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje kupujících považuje za důvěrné informace, které nebudou dávány třetím osobám vyjma zákonem stanovených případů. Tyto údaje nebudou ani zveřejněny ani zneužity. S ohledem na z.č. 101/2000Sb. kupující dává souhlas s nakládám osobních údajů v rozsahu nezbytném pro expedici zboží, vyřízení objednávky či reklamace. Prodávající se zavazuje plně dodržet ustanovení zák.č. 101/2000Sb.

XII. 
Řešení sporů
1) Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím, budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

2) Kupující, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce čí je možné spor řešit on-line prostřednictvím ODR platformy dostupné na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Než li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme vyžít kontaktu zde pro vyřešení nastalé situace.

3) Mimosoudní řešení se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo vyřešit přímo s prodávajícím.

 
XIII. 
Závěrečná ustanovení
1) Vztah kupujícího a prodávajícího se řídí obchodní podmínkami platnými ke dni odeslání elektronické objednávky.

2) Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 
3) Smluvní vztahy uzavřené prostřednictvím tohoto e-shopu podléhají výhradně právním normám závazným na území České republiky a případné spory z nich podléhají do pravomoci českých soudů. Podáním závazné objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami, vč. platebních podmínek, a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat a plnit. 

Můj účet
Přihlásit Zde se můžete přihlásit
x
Email (login):
Heslo:
Přihlásit
Zapomenuté heslo
x
 
Email:
Odeslat
S jakým košíkem chcete pokračovat?
Pokračovat s aktuálním košíkem
Pokračovat s původním košíkem

Sloučit oba košíky